Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de services en diensten die je worden aangeboden door Woonhome.nl vof (‘Woonhome’ of ‘wij’) op de website www.woonhome.nl en haar subdomeinen (de ‘Website’).

De Website:

www.woonhome.nl – Woonhome.nl – Woonhome
Bessemerlaan 123
3553 GC Utrecht
IBAN-nummer: NL55INGB0007464926
btw-identificatienummer: 852078432B01

Als je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden mag je onze services niet gebruiken.

Je moet alle voorwaarden en bepalingen van deze Algemene Voorwaarden aandachtig lezen en aanvaarden voordat je gebruik maakt van de services van de website. Als je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen: info@woonhome.nl.

Woonhome.nl wijst je erop dat deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Woonhome.nl adviseert je daarom om geregeld te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Website: www.woonhome.nl (Woonhome) en haar subdomeinen
Adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de Website in het algemeen, zowel particulier als zakelijk;
Particuliere adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de Website die aan de voorwaarden voldoet als genoemd in artikel 4;
Zakelijke adverteerder: een Adverteerder die aan enkele bijzondere voorwaarden (als genoemd in artikel 6) voldoet;
Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;
Persoonsgegevens: de door Adverteerder of Gebruiker verstrekte gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder naam- adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer;

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk, Gebruikers enerzijds en Woonhome.nl anderzijds. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de relatie tussen Adverteerders en Gebruikers onderling. Derden, zoals auteursrechthebbenden, kunnen aan deze Algemene Voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 3. Advertentie plaatsen

3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Woonhome.nl. Daarbij gelden de tarieven en overige bepalingen en gedragsregels zoals weergegeven op de Website, alsmede de Algemene Voorwaarden.

3.2 Woonhome.nl is een online platform waar je nieuwe- & tweedehands meubels en woonaccessoires kunt zoeken en bekijken of zelf kunt plaatsen. Woonhome.nl is niet betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers en kan om die redden geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.

3.3 Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende 365 dagen, tenzij anders bepaald.

3.4 Door het aanbieden van een Advertentie geeft de Adverteerder Woonhome.nl toestemmingde in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.

3.5 Woonhome.nl spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. Woonhome.nl is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst.

3.6 Woonhome.nl is gerechtigd de Advertentie tevens geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor reclame c.q. commerciële doeleinden ten behoeve van de Website. Deze mogelijkheden staan uitsluitend ter eigen vrije keuze van Woonhome.nl; de Adverteerder kan hierop geen aanspraak maken dan wel bezwaar tegen indienen. Indien de Advertentie in enige andere omgeving dan de Website wordt geplaatst is Woonhome.nl gerechtigd eventuele foto’s en/of hyperlinks niet op te nemen.

3.7 Woonhome.nl past geen exclusiviteit toe. Tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken.

3.8 De Adverteerder is verplicht er onverwijld zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie

4.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en dat deze juist en volledig is.

4.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.

4.3 De informatie die door de Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van de Adverteerder in het algemeen aan te prijzen.

4.4 Een Advertenties dient uitsluitend in de categorie te worden geplaatst die het beste bij de advertentie past. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een ‘tafel’ in de categorie ‘stoelen’ aan te bieden.

4.5 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één categorie van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de categorie waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.

4.6 Het is niet toegestaan dubbele advertenties in één of meerdere (sub)categorie te plaatsen.

4.7 In de Advertentie op de Website door de Adverteerder een minimumprijs te worden aangegeven waarvoor het product kan worden gekocht. BTW is hierbij inbegrepen. Indien er sprake is van een meerprijs bij het leveren van bepaalde diensten (zoals verzendkosten), dient dit expliciet te worden vermeld.

4.8 Het is niet toegestaan om op Woonhome.nl producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen en portretrechten.

4.9 Het plaatsen van een link naar een website is alleen toegestaan voor zakelijke adverteerders en niet voor particuliere adverteerders, tenzij daar door Woonhome.nl uitzondering is op gegeven.

4.10 Het is niet toegestaan om in uw advertentie gebruik te maken van bewoordingen die aanleiding geven tot ongewenst gedrag, zoals: “Zeer goed te gebruiken voor een inbraak” of “Voor het omzeilen van de beveiliging”.

4.11 Het is niet toegestaan om in uw advertentie gebruik te maken van aanstootgevende teksten en/of foto’s. Advertenties die beledigend, discriminerend, gewelddadig of offensief materiaal bevatten of propageren, zijn niet toegestaan op www.woonhome.nl. Ook agressieve en racistische uitlatingen die aanzetten tot rellen, terroristische propaganda en politieke uitlatingen zijn niet toegestaan.

4.12 Het is niet toegestaan om in uw advertentie gebruik te maken van irrelevante zoektermen (keyword spamming).

4.13 Het is niet toegestaan om te adverteren voor andere vraag- en aanbod- of veilingsites.

4.14 Het is niet toegestaan om de volgende producten en diensten op Woonhome.nl aan te bieden en/of hiernaar te vragen, ongeacht de rechtsgeldigheid van deze producten en diensten:

 • Dieren;
 • Voedsel;
 • Alcohol: alcoholische dranken;
 • Sigaretten, sigaren en andere tabaksproducten;
 • Kans- en piramidespelen;
 • (Homeopathische) geneesmiddelen, erectiemiddelen (zoals bijvoorbeeld: Viagra, Kamagra, Camagra, Cialis, Venicon, Libidoforte, Libidofemme, Levitra);
 • Munitie, Vuur- en steekwapens en daaraan gerelateerde producten;
 • Vuurwerk;
 • Haat verspreidende of discriminerende geschriften;
 • Drugs en hieraan verwante middelen (bijvoorbeeld: Marihuana, Wiet, Hashish, XTC, Cocaïne);
 • Persoonsgebonden toegangsbewijzen voor concerten, sportwedstrijden en andere evenementen;
 • E-mailbestanden en Postadressen;
 • Erotiek, uitdagende en erotische kleding, inclusief ondergoed en lingerie
 • SMS-diensten en/of 090x telefoonnummers;
 • Overige producten en diensten die geenszins te maken hebben met meubels en/of woonaccessoires.

4.15  Woonhome.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Woonhome.nl zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met de Voorwaarden of met de in Artikel 4 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op restitutie of enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 5. Opgave van gegevens

5.1 Indien bij het gebruik van de Website persoonlijke gegevens dienen te worden verstrekt, zoals een e-mailadres, NAW-gegevens, of het onderscheid zakelijk dan wel particulier Adverteerder, dienen deze gegevens volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

 

Artikel 6. Zakelijk adverteren – Extra advertentiemogelijkheden

6.1 Met uitzondering van het bovenaanplaatsen van Advertenties, dient er van te voren eerst schriftelijk contact alsmede akkoord op de voorwaarden worden gegeven voordat extra advertentiemogelijkheden worden uitgevoerd.

6.2 Woonhome.nl is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten. Hieraan kunnen geen schadeverplichtingen ontleend worden.

6.3 Uitsluitend in het geval van grove schuld en/of opzet is Woonhome.nl aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de hoogte van de factuurwaarde voor dat onderdeel. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook, zijn uitgesloten. Indien Adverteerder gebruik maakt van extra advertentiemogelijkheden, dient hij of zij deze voor publicatie te controleren op eventuele fouten. Door Adverteerder gevonden fouten dienen minimaal per mail te worden doorgeven aan Woonhome.nl, als mede een akkoord op publicatie en de Algemene Voorwaarden. Bij herhaalplaatsingen is Woonhome.nl uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar wel voor de tweede plaatsing zijn doorgegeven. De Adverteerder of reclamebemiddelaar vrijwaart Woonhome.nl voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de Adverteerder of reclamebemiddelaar opgegeven Advertenties en/of de inhoud van de websites waarnaar de Advertenties verwijzen.

6.4 Wanneer Adverteerder via een extra advertentiemogelijkheid zijn of haar advertentie omhoog heeft geplaatst, is Woonhome.nl op geen enkele manier verantwoordelijk voor de duur van deze plaatsing. Naarmate de tijd verstrijkt en vraag en aanbod toenemen, zakt een Advertentie in positie. Woonhome.nl kan hier op geen enkele manier invloed op uitoefenen of garanties voor afgeven.

6.5 Woonhome.nl past geen exclusiviteit toe op de extra advertentiemogelijkheden. Tenzij dit nadrukkelijk is afgesproken.

6.6 Woonhome.nl is gerechtigd de tarieven van de extra advertentiemogelijkheden te verhogen of te verlagen.

Artikel 7. Vrijwaring

7.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de inhoud van de Advertentie (zoals tekst en/of foto’s) en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, alsmede dat deze geen wet- en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn en voorts voldoen aan de in artikel 4 bedoelde regels.

7.2 Woonhome.nl is geen partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen.

7.3 Adverteerder vrijwaart Woonhome.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 8.1 bepaalde.

7.4 De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Woonhome.nl moeten worden gemaakt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Woonhome.nl is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Woonhome.nl is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.

8.2 De informatie die door Woonhome.nl zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Woonhome.nl niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

8.3 De aansprakelijkheid van Woonhome.nl voor haar verplichtingen op grond van de met de Zakelijke Adverteerder gesloten Overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de Zakelijke Adverteerder heeft betaald c.q. verschuldigd is voor de plaatsing van de Advertentie.

8.4 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9. Service

9.1 Woonhome.nl stelt aan Adverteerders en Gebruikers contactmogelijkheden ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties en/of het gebruik van de Website.

9.2 Woonhome.nl beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Woonhome.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door haar verstrekte adviezen.

9.3 Klachten over een Advertentie, een Adverteerder of de Website in het algemeen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via de klachtoptie op de advertentiepagina of het contactformulier op de Website. Klachten die op andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De indiener van een klacht ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie.

Artikel 10. Privacy; Gebruik van gegevens

10.1 In het kader van de exploitatie van de Website worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Woonhome.nl, te Utrecht.

10.2 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:

 • Het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
 • Het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.

Lees meer over ons privacybeleid en het gebruik van cookies.

Artikel 11. Beveiliging

11.1 Woonhome.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

11.2 Woonhome.nl is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 12. Sites en diensten van derden

12.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden.

12.2 De door de adverteerder aangebrachte hyperlink dient naar de website te verwijzen die rechtstreeks verband heeft met het aangeboden product of dienst in de advertentie of banner op www.woonhome.nl.

12.3 Woonhome.nl behoudt zich het recht om links aan te passen of niet op te nemen in haar Website.

12.4 Woonhome.nl heeft geen zeggenschap over op www.woonhome.nl gekoppelde websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites alsmede de eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Artikel 13. Deeplinken naar de Website

13.1 Woonhome.nl staat Gebruikers in beginsel toe op andere websites (deep)links aan te brengen naar de Website, zolang deze (deep)links een correct, actueel en volledig zoekresultaat op de Website opleveren. Woonhome.nl is gerechtigd de toestemming op ieder moment, naar eigen bevinden en zonder opgave van redenen in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker. De Gebruiker dient dan binnen één week na ontvangst van de kennisgeving de (deep)links naar de Website te verwijderen en verwijderd te houden.

Artikel 14. Uitsluiting

14.1 Woonhome.nl behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden.

14.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15. Intellectuele eigendom

15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij  Woonhome.nl respectievelijk haar licentiegevers. Het voorgaande is niet van toepassing op de inhoud van geplaatste Advertenties.

15.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Bedrijfsnaam, met uitzondering van de op grond van artikel 14 toegestane deeplinks.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

16.2 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

16.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen eenzijdig door  Woonhome.nl worden gewijzigd. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 5 april 2018.